Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Стаття супроводжується розширеною англомовною анотацією без електронного перекладу.
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

керівництво для авторів

Загальні положення

Науковий збірник є рецензованим фаховим виданням, в якому представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють актуальні проблеми філософського і гуманітарного знання. До друку приймаються статі, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи, які відповідають профілю видання. Кожна стаття обов’язково проходить анонімне рецензування. Приймаються статті англійською, українською, російською, польською мовами проблемного, узагальнюючого, оглядового характеру, які раніше не були опубліковані. Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них. Між автором і видавцем збірника укладається договір про передачу авторських прав та оприлюднення персональних даних.

Обсяг статті – 10–20 сторінок (Основна частина). Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – усі 2,5 см, абзац – 1 см. Форматування абзаців за допомогою інтервалів (пробілів) чи табуляції неприпустимий. У тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразка: « ». У тексті заборонено переноси. Нумерація сторінок не ведеться.

Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Автор визначає індекс УДК.

Відомості про автора (авторів) вказують англійською та українською мовами після індексу УДК (команда – вирівнювання по ширині тексту) із зазначенням прізвища та імені, наукового ступеня і вченого звання, посади, місця роботи та її повної адреси, e-mail кожного співавтора; рядком нижче – номеру ORCID (http://orcid.org/), Scopus-Author ID (зазначається при наявності індексованих публікацій у Scopus) та вказівкою DOI (присвоюється редакцією). Усі відомості наводять у називному відмінку. Ім’я автора (авторів) виділяють жирним та курсивним накресленням, інші відомості – лише курсивом. Подається українською та англійською мовами. Номер ORCID та Scopus-Author ID визначає автор.

Бібліографічний опис статті (подається редакцією).

Анотація подається українською та англійською мовами (не менше 1 800 символів із пробілами у кожній анотації). Якщо стаття подається російською або польською мовами, анотація подається трьома мовами. Анотація подається згідно з вимогами наукометричних баз як структурований реферат, і повинна містити такі виділені елементи: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.

Ключові слова слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше семи, подаються українською та англійською мовами.

Основна частина статті повинна містити такі структурні елементи:

 • актуальність проблеми;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій (не дозволяється тільки перелік прізвищ);
 • визначення мети та основних завдань дослідження;
 •  виклад основного матеріалу дослідження;
 • висновки і перспективи подальших розвідок цього питання.
 • подяка (тим, хто надавав допомогу під час дослідження, напр., установам, організаціям, фондам, окремим працівникам та ін.);
 • фінансування дослідження;
 • список літератури / References.

Усі назви частин (рубрики) повинні бути виокремлені жирним кеглем (шрифтом).

Посилання в тексті

APA стиль передбачає використання посилань у тексті роботи щоразу, коли ви цитуєте джерело, будь чи то парафраз, цитата всередині рядка чи блокова цитата. Посилання в тексті повинні виглядати наступним чином так: (Khmil, 2015) або (Malivskyi & Neill, 2014; Poliuha, 2017), або за наявністю цитати (Slobodian & Yakovyna, 2016, р. 58).

Парафраз. Не береться в лапки. Прізвище(а) автора(ів) може з'явитися: 1) у самому реченні, тоді після нього у круглих дужках зазначається рік видання.
2) в у дужках після парафрази разом із роком видання (через кому).

Наприклад:

У редакційно-видавничому процесі існує кілька етапів редагування (Тимошик, 2004).

За Тимошиком (2004) у редакційно-видавничому процесі існує кілька етапів редагування.

Обидва посилання вказують на те, що інформація, яка міститься в реченні може бути розташована у творі Тимошика, виданого 2004 року. Більш розгорнута інформація про згадане джерело буде міститися у списку використаних джерел.

Цитата всередині рядка. Береться в лапки. Прізвище(а) автора(ів) може з'явитися:

1)  у самому реченні, тоді після нього у круглих дужках зазначається рік видання, а після цитати у круглих дужках зазначається сторінковий інтервал.

2)  у дужках після цитати разом із роком видання та сторінковим інтервалом (через кому).

Наприклад:

Вордсворт (2006) заявив, що «романтична поезія була відзначена як спонтанний перелив сильних почуттів» (с. 263).

Романтична поезія характеризується «спонтанним переливом сильних почуттів» (Вордсворт, 2006, с. 263)

 Обидва посилання вказують на те, що інформація, яка міститься в реченні розташована на сторінці 263 твору 2006 року, автором якого є Вордсворт. Більш розгорнуту інформацію про згадане джерело можна дізнатися зі списку використаних джерел.

Блокова цитата (складається з більше, ніж трьох рядків тексту). Подається в тексті з нового рядка з абзацним відступом для всієї цитати, не береться в лапки. Міжрядковий інтервал – подвійний. Після тексту цитати ставиться крапка і вказується вихідне джерело в дужках.

Наприклад:

У галузі видавничої справи поняття «редагування» перш за все використовується для позначення видів роботи, безпосередньо пов’язаних з діяльністю органів друку. Сучасне редагування належить до сфери суспільно-культурної професійної діяльності, що спрямована на аналіз і вдосконалення мовних творів під час їхньої підготовки до відтворення засобами поліграфії, або до трансляції. (Хоню, 2006, с. 45)

Посилання на роботу кількох авторів (редакторів/укладачів)

Внутрішньотекстове посилання на роботу кількох авторів залежить від їх кількості:

1) 2-5 авторів. У внутрішньотекстовому посиланні необхідно перерахувати прізвища усіх авторів (через кому). Перед останнім автором пишеться знак «&», якщо автори перераховуються в дужках, або слово «та», якщо автори перераховуються в реченні, а рік видання та сторінковий інтервал в дужках.

Наприклад:

(Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993) або (Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993, p. 199)

(Бойко, Гречка, & Поліщук, 2010) або (Бойко, Гречка, & Поліщук, 2010, с. 5)

Результати дослідження Бойко, Гречки, та Павлюка (2010) підтверджують ... або Бойко, Гречка та Поліщук (2010) стверджують: "Біологія – це система наук..." (с. 5).

2) 6 авторів і більше. У внутрішньотекстовому посиланні необхідно вказати прізвище першого автора та слово «та ін.».

Наприклад:

(Jones et al., 1998) або (Jones et al., 1998, p. 7) (Бойко та ін., 2005) або (Бойко та ін., 2005, c. 10)

Результати дослідження Величко та ін. (2014) підтверджують ... або Величко та ін. (2005) стверджують: "Біологія – це система наук..." (с. 10).

Посилання на роботу під назвою

Якщо автора (редактора/укладача) праці великого розміру (наприклад, книги) встановити неможливо, тоді у внутрішньотекстовому посиланні після парафрази або цитати на місці автора необхідно вказати курсивом два слова назви праці.

Наприклад:

Згідно з останніми дослідженнями українська мова займає визначене місце серед сучасних мов світу (Українська Мова, 2009).

Елкінс стверджує, що візуальні дослідження, як нова дисципліна, можуть бути "занадто легкими" (Візуальні дослідження, 2009, с. 63).

 

Вимоги до References та Списку використаних джерел:

 • Джерела в списку не нумеруються.
 • Згідно з вимогами МОН України до наукового фахового видання та міжнародними стандартами наукових публікацій, слід подавати два окремі списки використаних джерел і літератури: 1) перший, «Список використаних джерел і літератури», формують у алфавітному порядку, без нумерації, мовою цитованих джерел, спочатку кирилицею, потім латиною; 2) другий, «References», необхідний для коректного індексування посилань статті наукометричними та пошуковими системами; він дублює перший список латиною та наводить кириличні джерела у транслітерованому вигляді та перекладі (назви дослідження автора).
 • більша частина джерел повинна відображати сучасний стан наукових досліджень;
 • допускається не більше 20% самопосилань на кожного зі співавторів;
  • джерела повинні мати DOI, ідентифікатор цифрового об'єкта (за винятком 
ретровидань), який наводиться через пробіл після бібліографічного опису джерела.
  • наявність не менше 3-х джерел латиницею (статей з іноземних журналів із  високим індексом впливовості не старше д в о х -трьох років та базових монографій);
  • відповідно вимогам впливових журналів, індексованих SCOPUS та Web of Science, для REFERENCES необхідно подавати повний перелік співавторів для кожного джерела посилання (на відміну від вітчизняного ДСТУ).

Увага! Оформити бібліографічний опис відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань: Citation Machine (http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book); http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual або іншому. Постанова КМ України від 27.01.2010 р. No 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затверджує офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею. Встановлює діючі правила транслітерації прізвищ та імен громадян України латиницею в закордонних паспортах. Он-лайн транслітератор – http://translit.kh.ua/?passport. Для російської мови: транслітерувати потрібно згідно з вимогами наказу ФМС Росії від 3.02.2010 р. No 26. Онлайновий транслітератор: – Транслит по-русски (http://ru.translit.net/?account=zagranpasport).

Приклади оформлення References відповідно до стилю APA:

 

Куцепал С.В. Онтологія в сучасній французькій філософії : автореф. дис. … д-ра філос. наук : 09.00.05 / С.В. Куцепал. – К. : Київ-ський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2005. – 33 с.

 

Kutsepal, S.V. (2005). Ontolohiia v suchasnii frantsuzkii filosofii [Ontology in modern French philosophy]. (Extended abstract of Doctors thesis). Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi universytet im. T.H. Shevchenka [in Ukrainian].

 

Сартр Ж.-П. Мухи / Ж.-П. Сартр. – Режим доступу : https:// www.e-reading.club/book.php?book=99680 (дата звернення 14.07.2018).

 

Sartr, Zh.-P. (n.d.). Mukhi [Flies]. Retrieved July 14, 2018, from https://www.e-reading.club/book.php?book=99680 [in Russian].

 

Наґель Т. На що схоже бути кажаном? / Т. Наґель ; пер. з англ. А. Синиці // Антологія сучасної аналітичної філософії, або жук зали-шає коробку / за наук. ред. А.С. Синиці. – Львів : Літопис, 2014. – С. 207–224.

 

Nagel, T. (2014). Na shcho skhozhe buty kazhanom? [What seems to be a bat?]. (A. Synytsia, Trans.). In A. Synytsia (Ed.), Antolohiia suchasnoi analitychnoi filosofii, abo zhuk zalyshaie korobkuThe anthology of modern analytical philosophy, or the beetle leaves the box (pp. 207–224). Lviv: Litopys [in Ukrainian].

 

Дудурич В. Проблемні моменти вчення про продуктивну здат-ність уяви у філософії І. Канта / В. Дудурич // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» / ред. кол. Н. Скот-на (шеф-редактор), О. Ткаченко (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – Випуск 37. – С. 83–93. DOI: https://doi.org/10.24919/2522-4727.37.133027

Dudurych, V. (2017). Problemni momenty vchennia pro produktyv-nu zdatnist uiavy u filosofii I. Kanta [Problematic moments of the doctrine of the productive ability of imagination in I. Kant՚s philosophy]. In N. Skotna, O. Tkachenko et al. (Eds.), Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk nauko-vykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia «Filosofiia»Problems of the humanities. Series «Fi-losofiya» (Issue 37), (pp. 83 – 93). Drohobych: Redaktsiino-vydavnychyi viddil Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Iva-na Franka [in Ukrainian].

DOI: https://doi.org/10.24919/2522-4727.37.133027

 

Франко І. Із секретів поетичної творчості / І. Франко // Фран-ко І. Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1981. – Т. 31. – С. 45–119.

 

Franko, I. (1981). Iz sekretiv poetychnoi tvorchosti [From the secrets of poetic creativity]. In I. Franko, Zibrannia tvorivCollected works (Vols. 1–50; Vol. 31), (pp. 45–119). Kyiv: Naukova Dumka [in Ukrainian].

Зеньковский В. Наша епоха / В. Зеньковский // Христианская мысль. – 2006. – № 3. – С. 154–177.

Zenkovskii, V. (2006). Nasha epokha [Our epoch]. Khristianskaia mysl – Christian thought, 3, 154–177 [in Russian].

Гатальська С.М. Філософія культури : підручник / С.М. Га-тальська. – К. : Либідь, 2005. – 328 с.

Hatalska, S.M. (2005). Filosofiia kultury [Philosophy of culture]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.