САКРАЛІЗАЦІЯ В ЧАСІ І ПРОСТОРІ ОСОБИСТІСНОГО ТА СУСПІЛЬНОГО БУТТЯ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • Валентина Бодак

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4727.37.133022

Ключові слова:

особистісне буття, суспільне буття, свідомість, релігія, культура, сакральне, мирське, сакралізація

Анотація

У статті виявлено й обґрунтовано причини, наслідки та перспективи феномену сакралізації культури в часі і просторі особистісного та суспільного буття; з’ясовано сутність і зв’язок понять «релігійна культура», «сакральне», «мирське»; установлено, як об’єктивується процес сакралізації у культурі, часі і просторі особистісного та суспільного буття; визначено перспективи цього процесу. 

Біографія автора

Валентина Бодак

професор, завідувач кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, доктор філософських наук, професор

Посилання

Ananev Yu.V. Kultura kak integrator sotsiuma : monografiya / Yu.V. Ananev. – N. Novgorod : NNGU, 2006. – 174 s.

Voityla K. Subiektnist i «te, shcho ne piddaietsia reduktsii» v liudyni / Karol Voityla // Dosvid liudskoi osoby : narysy z filosofskoi antropolohii. – Lviv : Svichado, 2000. – S. 19–27.

Gusserl E. Logicheskie issledovaniya. Kartizianskie razmyshleniya. Krizis evropeyskikh nauk i transtsendentalnaya fenomenologiya. Krizis evropeyskogo chelovechestva i filosofiya. Filosofiya kak strogaya nauka / E. Gusserl. – Mn. : Kharvest ; M. : AST, 2000. – 772 s.

Eliade M. Sviashchenne i myrske / Mircha Eliade // Eliade M. Sviashchenne i myrske. Mify, snovydinnia i misterii. Mefistofel i androhin. Okultyzm, vorozhbytstvo ta kulturni upodobannia : per. H. Korian, V. Sakhna / Mircha Eliade. – K. : Osnovy, 2001. – 592 s.

Rikkert G. Filosofiya zhizni / G. Rikkert // Rikkert G. Filosofiya zhizni / G. Rikkert. – K. : Nika-Tsentr, Vist-S, 1998. – 505 s. – S. 269–443

Fіlosofskiy entsiklopedichniy slovnik. – K. : Abris, 2002. – 744 s.

Fink O. Osnovnye fenomeny chelovecheskogo bytiya / O. Fink // Problema cheloveka v zapadnoy filosofii. – M. : Progress, 1988. – S. 357–403.

Sheler M. Polozhenie cheloveka v Kosmose / M. Sheler // Problemy cheloveka v zapadnoy filosofii. – M. : Progress, 1988. – 552 s. – S. 35–94.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті